Trường Cao Đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Trang chủ Chưa phân loại

Giới thiệu chung về nhà trường 

♥ Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội (website: htec.edu.vn) là nơi thích hợp cho những thí sinh đam mê về các ngành Công nghệ và Môi trường tại phía Bắc.

♥ Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội (HTEC ) có địa chỉ tại số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội. Các chuyên ngành đào tạo chính của trường là về các ngành liên quan đến tài nguyên môi trường và công nghệ, cụ thể là các ngành về trồng trọt, chăn nuôi và các ngành công nghệ kỹ thuật…Với hệ trung cấp chuyên nghiệp là hệ đào tạo chính ở đây, bên cạnh đó còn có hệ Cao đẳng và ĐH vừa học vừa làm

♥ Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội là trường công lập trong hệ thống giáo dục thủ đô, được thành lập từ năm 1961 có bề dày lịch sử lâu đời, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội. Nhà trường có đội ngủ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, các ngành nghề của trường luôn đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, phục vụ quá trình hội nhập và phát triển của đất nước

Giới thiệu Phòng tổ chức – Hành chính

1. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị thuộc trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức bộ máy; quy hoạch và quản lý đội ngũ viên chức, người lao động, chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế trong Trường. Quản lý về  công tác hành chính, lễ nghi, khánh tiết, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, pháp chế; thông tin, tổng hợp của Trường; điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy
– Xây dựng quy hoạch, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường và các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.
– Phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Xây dựng và theo dõi thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động của Trường, và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức – cán bộ của Trường.
– Thực hiện công tác quản lý đối với các Hội, các Câu lạc bộ do Trường thành lập theo quy định;
– Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các quy định, quy chế, quy tắc, nội quy trong Trường đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
– Tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Trường.

2.2. Thực hiện công tác quản lý nhân sự
– Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức hàng năm và từng giai đoạn. Thực hiện công tác quản lý nhân sự trong toàn Trường.
– Hướng dẫn các đơn vị xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tổng hợp, thẩm định vị trí việc làm trình Hiệu trưởng phê duyệt.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, ký hợp đồng và thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động. Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hết thời gian tập sự, trợ giảng đối với viên chức.
– Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh quản lý các đơn vị. Thực hiện công tác quy hoạch và quy trình bổ nhiệm chức danh quản lý các đơn vị.
– Thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm và định kỳ theo quy định.
– Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật.
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về phân cấp quản lý và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị về công tác quản lý nhân sự. Theo dõi, tổng hợp, xác nhận ngày công lao động; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Trường và pháp luật.
– Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

2.3. Thực hiện công tác chế độ, chính sách 
– Phổ biến các văn bản liên quan và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường.
– Thường trực Hội đồng nâng lương, thay đổi chức danh nghề nghiệp của Trường.Theo dõi, xác nhận hệ số lương, tiền công, các khoản phụ cấp và cung cấp các dữ liệu lao động cho Phòng Kế hoạch – Tài chính để cấp lương và các khoản thu nhập khác cho công chức, viên chức và người lao động trong Trường. Đối chiếu kiểm tra số tăng, giảm về lương công chức, viên chức theo quý, năm.
– Quản lý sổ và cấp sổ bảo hiểm xã hội, theo dõi thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức trong trường; làm thủ tục nghỉ hưu cho viên chức thuộc Trường.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức từng năm, từng giai đoạn.
– Thực hiện các thủ tục cử công chức, viên chức đi học, thăm quan học tập trong và ngoài nước, tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức lao động và các chế độ khác đối với công chức, viên chức tham gia giảng dạy.

2.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và pháp chế 
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.
– Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức trong Trường.
– Phối hợp với các đơn vị trong Trường, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
– Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của công chức, viên chức trong Trường kịp thời phản ánh, đề xuất biện pháp giải quyết những sai lệch, vướng mắc của công chức, viên chức.
– Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức trong toàn Trường.

2.5. Thực hiện công tác hành chính
– Đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong Trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Trường đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế trong Trường (Nội quy cơ quan, quy chế văn hoá công sở,quy chế sử dụng hội trường, phòng họp, nhà khách, …) theo quy định.
– Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ của Trường; xây dựng quy chế và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế công tác văn thư – lưu trữ theo quy định của Trường và của Nhà nước.
– Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát văn bản và chịu trách nhiệm về thể thức văn bản do Trường ban hành; Chứng thực văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm của sinh viên do Trường cấp và các loại văn bản do Trường ban hành.
– Quản lý và điều phối sử dụng hội trường, phòng họp, nhà khách, phòng truyền thống của Trường.
– Xây dựng và thực hiệncông tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008trong Trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính của Trường.
– Quản lý và tổ chức in ấn: phong bì, lịch, tờ rơi, giới thiệu… Tiếp nhận, quản lý quà tặng và vật phẩm lưu niệm của Trường.
– Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Trường theo uỷ nhiệm của Ban giám hiệu.
– Thực hiện công tác lễ tân, lễ nghi, khánh tiết của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện lớn của Trường; thông báo thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung và báo cáo quân số trong cuộc họp của Trường.
– Phối hợp với Công đoàn Trường và các đơn vị liên quan thực hiện việc hiếu, hỉ, thăm hỏi ốm đau đối với công chức, viên chức, người lao động trong Trường và các cơ quan có quan hệ công tác với Trường.
– Thực hiện công tác y tế trường học, mua bảo hiểm ý tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm lo bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong trường.
– Thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong trường.
– Tổ chức thực hiện bếp ăn cho công chức, viên chức, người lao động.

2.6. Công tác thi đua,khen thưởng và công tác pháp chế
– Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trường.
-Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động trong Trường.
-Tham mưu và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị xét phong tặng các chức danh, danh hiệu trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
-Thực hiện công tác pháp chế của Trường: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức,người lao động trong Trường; kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản; thẩm định các quy định, quy chế, quy tắc, nội quy trong Trường bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp
– Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các nhiệm vụ của Trường theo quy định.
-Lập lịch công tác tuần, thông báo kết luận giao ban, các cuộc họp khác và theo dõi thực hiện các kết luận của Ban giám hiệu.
-Thực hiện công tác thư ký cho Ban giám hiệu.
-Quản lý, điều phối hệ thống thông tin điện thoại, máy fax trong Trường.

2.8. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản,giấy tờ có liên quan theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng

2.9Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

2.10. Công tác kỷ luật
– Thường trực hội đồng kỷ luật;
– Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong Trường;

Các ngành Đào tạo: 

  • Bảo vệ thực vật
  • Dịch vụ thú y
  • Kế toán

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0976193334
Website: http://htec.edu.vn/

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao Đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội
Trụ sở Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà
Hệ đào tạo Chính quy, Chính quy , Chính quy
Website htec.edu.vn

Địa chỉ